Soluno ApS, CVR-nr. 39034921

 

Generelt

Soluno ApS påtager sig at undersøge, værdiansætte, sikre og realisere danske og internationale domænenavne på vegne af kuratorer i konkursboer. Ethvert salg kræver forudgående samtykke fra kurator.

 

Proces

Kurator bestiller gratis forundersøgelse på soluno.dk eller sender fallentens CVR-nr. til bestilling@soluno.dk, hvorefter Soluno ApS snarest, og senest inden for en uge, fremsender en liste over alle domæner registret til fallenten med angivelse af domænernes udløbsdato samt en salgsvurdering for hvert enkelt domæne. Kurator tager herefter stilling til, om der skal igangsættes en salgsproces.

 

Sikring af domæner

Når kurator har accepteret et salg af domæne, påtager Soluno ApS sig det fulde ansvar for at sikre domænet, så det ikke udløber før salget er gennemført. For domæner, der står for umiddelbart udløb, kan Soluno ApS fordre, at fornyelsen sker af kurator. Soluno ApS kan efter anmodning påtage sig at sikre øvrige domæner, som ikke umiddelbart skal sælges.

 

Salg af domæner

Efter kurators accept sættes domænet til salg enten ved online auktion eller målrettet en relevant køberskare. Domænet sælges til den højest opnåelige pris og så vidt muligt inden for 3-6 måneder. Boet er sælger. Salget gennemføres på vilkår om størst mulig ansvarsfraskrivelse for kurator, boet og skifteretten. Ved gennemførelse af et salg sikres det, at købesummen for domænet (såfremt den overstiger 50.000 kr.) deponeres særskilt på en klientkonto hos en dansk advokat eller på anden betryggende vis (fx escrow.com), forinden kurator på boets vegne anmodes om at tiltræde den endelige omregistrering af domænet til Køber. Købesummen med fradrag af provision overføres straks herefter til kurator med samt dokumentation for det skete salg.

 

Honorering

Undersøgelse og værdiansættelse af domæner sker uden beregning. Sikring af domæner afregnes med 100 kr. pr. domæne med tillæg af de faktiske registreringsomkostninger. Ved et gennemført salg afregnes en provision på 25 pct. af det realiserede nettoprovenu (ekskl. moms). Honorering tillægges moms.

 

Legitimation

Kurator er pligtig til at meddele Soluno ApS al nødvendig dokumentation og legitimation for sikring og salg af domænet. Kurator kan tiltræde en fuldmagt, hvorefter Soluno ApS i nærmere bestemt omgang optræder på dennes/boets vegne.

 

Ansvar

Soluno ApS er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for opfyldelse af den indgåede aftale og herunder sikre, at alle relevante domæner beskrives og værdiansættes korrekt, samt at domæner sælges til den højest opnåelige pris. Der tages forbehold for domæner, som ikke er registreret på gængs vis og/eller ved anvendelse af ikke-latinske bogstaver. Soluno ApS er ikke ansvarlig, såfremt sikring/fornyelse af domænet ikke har kunnet ske rettidigt som følge af kurators forhold eller som følge af forhold hos den eksterne hostmaster/registrant, gennem hvem sikring/fornyelse skal ske. Soluno ApS er ikke ansvarlig for om de til boet registrerede domæner krænker tredjemands ret.

 

Nuværende standardvilkår er gældende fra den 13.02.2018. De til enhver tid gældende standardvilkår kan findes på www.soluno.dk.